đâm củ con trong Tiếng Anh là gì?

đâm củ con trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm củ con sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm củ con

    * dtừ

    supertuberation