đâm hông trong Tiếng Anh là gì?

đâm hông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm hông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm hông

    pinprick, nettle

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đâm hông

    Pinprick, nettle

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đâm hông

    pinprick, nettle