đâm mạnh trong Tiếng Anh là gì?

đâm mạnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm mạnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm mạnh

    * nđtừ

    jab