đâm chém trong Tiếng Anh là gì?

đâm chém trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm chém sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm chém

    kill; stab with a knife