đâm khùng trong Tiếng Anh là gì?

đâm khùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm khùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm khùng

    lose one's self-control; get into a temper

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đâm khùng

    lose one’s self-control, get into a temper