đâm bông trong Tiếng Anh là gì?

đâm bông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm bông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm bông

    (thực vật) flower, bloom

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đâm bông

    (thực vật) Flower, bloom

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đâm bông

    flower, bloom; to flower, blossom