đâm chết trong Tiếng Anh là gì?

đâm chết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm chết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm chết

    to stab to death

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đâm chết

    to stab to death