đâm bổ vào trong Tiếng Anh là gì?

đâm bổ vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm bổ vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm bổ vào

    * thngữ

    to charge down upon