đâm vút lên trong Tiếng Anh là gì?

đâm vút lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm vút lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm vút lên

    * nđtừ

    spire