đâm mầm trong Tiếng Anh là gì?

đâm mầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm mầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm mầm

    * đtừ

    to bud

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đâm mầm

    to bud