đâm lộc trong Tiếng Anh là gì?

đâm lộc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm lộc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm lộc

    sprout