đâm ai trong Tiếng Anh là gì?

đâm ai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm ai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm ai

    * thngữ

    to admit (knock, let, shoot) daylight into somebody