đâm liều trong Tiếng Anh là gì?

đâm liều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm liều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đâm liều

  * đtừ

  to become bold

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đâm liều

  * verb

  to become bold

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đâm liều

  to become bold