đâm đầu vào trong Tiếng Anh là gì?

đâm đầu vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm đầu vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm đầu vào

    * ttừ, phó từ

    head-on, headlong