đâm họng trong Tiếng Anh là gì?

đâm họng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm họng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm họng

    stab someone's throat

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đâm họng

    stab someone’s throat