đâm thọc trong Tiếng Anh là gì?

đâm thọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm thọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm thọc

    pierce through; charge in