đâm gạo trong Tiếng Anh là gì?

đâm gạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm gạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm gạo

    pound rice