wire stretcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire stretcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire stretcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire stretcher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire stretcher

    * kỹ thuật

    bộ căng lưới