wire strainer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire strainer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire strainer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire strainer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire strainer

    * kỹ thuật

    lồng lưới chắn