wire splicing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire splicing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire splicing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire splicing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire splicing

    * kỹ thuật

    sự nối dây