wire skinner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire skinner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire skinner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire skinner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire skinner

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dụng cụ tuốt vỏ bọc (cách điện) đầu dây