wire rope guy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire rope guy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire rope guy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire rope guy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire rope guy

    * kỹ thuật

    cáp chằng

    cáp kéo

    cáp treo