wire rope core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire rope core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire rope core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire rope core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire rope core

    * kỹ thuật

    ruột dây cáp