wire mattress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire mattress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire mattress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire mattress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire mattress

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đệm bằng sợi kim loại