wire lattice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire lattice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire lattice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire lattice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire lattice

    * kỹ thuật

    lưới thép