wire glow plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire glow plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire glow plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire glow plug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire glow plug

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bougie xông 2 cực