wire gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wire gauge

  * kỹ thuật

  calip mẫu dây

  cơ khí & công trình:

  bảng cỡ dây

  định kích cỡ của dây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wire gauge

  gauge for measuring the diameter of wire

  Synonyms: wire gage