wire foreman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire foreman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire foreman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire foreman.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wire foreman

  * kỹ thuật

  đốc công đặt dây

  thợ

  toán & tin:

  thợ đặt dây