wire drawing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire drawing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire drawing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire drawing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire drawing

    * kỹ thuật

    sự kéo dây (kim loại)

    xây dựng:

    sự kéo sợi thép