wire connected nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire connected nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire connected giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire connected.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire connected

    * kỹ thuật

    dây hàn nối tiếp