wire chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire chamber

    * kỹ thuật

    vật lý:

    buồng dây