wire braiding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire braiding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire braiding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire braiding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire braiding

    * kỹ thuật

    sự bện dây