wire binding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire binding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire binding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire binding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire binding

    * kỹ thuật

    sự buộc dây