wire bandage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire bandage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire bandage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire bandage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire bandage

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đai dây