wire bag tie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire bag tie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire bag tie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire bag tie.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire bag tie

    * kỹ thuật

    dây kim loại buộc túi