wire attaching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire attaching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire attaching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire attaching.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire attaching

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự cố định dây dẫn

    sự cố định đường ống