wire anchorage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire anchorage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire anchorage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire anchorage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire anchorage

    * kỹ thuật

    neo dây

    xây dựng:

    sợi thép ứng suất trước