well sinking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well sinking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well sinking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well sinking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well sinking

    * kỹ thuật

    sự đào giếng (kỹ thuật khoan)

    sự khoan giếng