well pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well pressure

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    áp lực giếng