well logging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well logging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well logging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well logging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • well logging

  * kỹ thuật

  kỹ thuật carota giếng bằng phóng xạ

  kỹ thuật log giếng bằng phóng xạ

  sự ghi

  hóa học & vật liệu:

  carota giếng khoan

  kỹ thuật carota giếng khoan

  kỹ thuật log giếng khoan (đo giếng)

  xây dựng:

  carôta lỗ khoan