well location nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well location nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well location giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well location.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well location

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự định vị trí giếng