well head gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well head gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well head gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well head gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well head gas

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khí dầu giếng