well foundation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well foundation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well foundation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well foundation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well foundation

    * kỹ thuật

    móng giếng chìm

    xây dựng:

    móng dạng giếng chìm