well drilling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well drilling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well drilling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well drilling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well drilling

    * kỹ thuật

    sự đào giếng (kỹ thuật khoan)

    sự khoan giếng