well drill hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well drill hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well drill hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well drill hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well drill hole

    * kỹ thuật

    lỗ khoan

    lỗ khoan giếng