well dragline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well dragline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well dragline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well dragline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well dragline

    * kỹ thuật

    giếng tiêu nước