well density nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well density nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well density giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well density.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well density

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mật độ giếng (trên một diện tích mỏ)