well cutting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well cutting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well cutting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well cutting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well cutting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mùn khoan sơlem