well capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well capacity

    * kỹ thuật

    lưu lượng giếng