well -stocked nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well -stocked nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well -stocked giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well -stocked.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well -stocked

    * kinh tế

    hàng trữ đầy đủ